Är det svårt att förstå varför det är bäst att jobba vitt?

Många tror att det är smart att ta betalt svart, kunden får ett lägre pris och pengarna går rätt ner i fickan. Tillfredställelse för stunden som lätt kan bli en vana. 

Egenföretagare kan falla för frestelsen att istället för att ta ut en vettig lön, tar de betalt utan kvitto för att undvika skatt och administration. Det finns även de som inte ens startar företag utan gör det till en vana att sälja sina tjänster svart – kanske för att de inte förstår konsekvenserna. Det är dessutom straffbart att smita från skatten.

Helt oväntat händer det där som inte fick hända – av någon anledning går det plötsligt inte att jobba. Vidrigt virus slår till eller kanske någon annan allvarlig sjukdom. När sjukpenningen från Försäkringskassan betalas ut kommer chocken – den täcker inte ens grundläggande behov. 

Sen har vi det där med ålder…lyckligt lottade får leva länge, men chansen är liten att vi orkar fortsätta jobba tills vi dör. Pensionen, har alla hört talas om. Pensionärer som knappt klarar sig på sin pension trots att de arbetat ett helt yrkesliv…då kan vem som helst räkna ut, att om de inte klarar sig som varit anställda och betalat skatt genom sin arbetsgivare, hur blir det för dem som inte skattat ordentligt för sina egna inkomster?

Det är en av anledningarna till att MeforYou tar hand om hela processen. Alla får lön som en anställd men bestämmer själv priset på tjänsten som erbjuds. Det är som att vara sin egen chef – men anställd, ingen talar om hur mycket eller lite du ska jobba. 

Det som är annorlunda från att vara anställd är att du behöver vara medveten om hur mycket som går åt av din inkomst till de avgifter och arbetsuppgifter som hanteras av MeforYou’s tjänst så du tar tillräckligt betalt av kunderna:


• Momsredovisning

• Arbetsgivaravgifter 

• Löneskatt 

• Bokföring

• Redovisning Skatteverket

• Administration 

• Transaktionsavgifter hos banker 

• Avgifter till kontokortsföretag 

• Fakturering 

• Försäkring då arbetet utförs 

• Löneutbetalning

• Marknadsföringsplats hos MeforYou

Avgifterna kan skilja lite då det är varierande skatter beroende på var du bor.

Jobba vitt och få en tryggare framtid!

Skriven av Nine Sjudin


Why is it better to declare your work?

Many believe that it is smart to work on the black; customers get a better price and the money slips right into the pocket. This satisfaction in the moment, easily turns into a habit. Entrepreneurs may fall for this temptation, and instead of taking out a decent salary, they opt for taking payments without receipts in order to avoid taxes and administration. There are even those who do not start their own businesses, but make it into a habit to sell their services on the black – perhaps because they do not understand the consequences. In addition, it is punishable under law to avoid taxes.

Unexpectedly, that which is not supposed to happen occurs – for some reason, suddenly, working is not possible. A horrible virus hits, or perhaps some other serious disease. One is faced by shock, as the sick pay arrives – it does not even cover one’s basic necessities.

And then there is age – the lucky get to live a long life, but whether one’s capacity to keep on working will last until the very end, is uncertain. Pension is something we have all heard about. If pensioners barely manage on their pension, despite having paid taxes throughout their employments, then what will happen to those who have not?

This is one of the reasons why MeforYou takes care of the entire process. Everyone receives a salary as an employee but decides the price of the service they offer. It is like being your own boss – but employed, no one tells you how much or how little you should work.

What is different from being an employee is that you need to be aware of how much of your income is spent on the fees and tasks handled by MeforYou’s service so you get paid enough by the customers:

• VAT reporting 

• Employer contributions 

• Payroll tax

• Bookkeeping 

• Accounting to The Swedish Tax Agency 

• Administration 

• Transaction fees at banks 

• Fees to credit card companies 

• Invoicing 

• Insurance when the work is performed 

• Salary payment

• Marketing space at MeforYou

The fees may slightly differ as there are varying taxes depending on where you live.

Declare your work and have a more secure future!

Translation by Heta Asikainen

Leave a Reply