Intervju med frilansaren Maria Sandell, holistisk coach

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Maria och jag jobbar som holistisk coach, vilket innehåller så mycket mer än bara samtal.

Vad innebär coaching för dig?

Coaching med mig innehåller mycket aktivering av kroppen, så jag jobbar mycket med kroppen och att få med den i mina klienters läkning. Det finns många olika moment och bland annat självreflekterande samtal, andning, dans och rörelse. Det är helt enkelt flera olika ingångar för att hitta läkning och komma i kontakt med sig själv och möta sig själv. När man kommer till mig så handlar det mycket om att sammanlänka det mentala med det fysiska eftersom allting sitter ihop.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är alla dessa människor jag får möta, som innehåller så otroligt mycket egen läkning och egna resurser och det är det jag hjälper dem aktivera och locka fram, men det finns redan i dem själva. Att få ta del av detta med andra människor är väldigt inspirerande för mig också. Det blir ett samskapande!

Varför har du valt att bli frilansare hos meforyou?

Jag vill kunna ägna mig åt precis det jag vill, nämligen det jag är bra på och det jag vill ge andra – alltså coachingen. Jag vill inte ägna mig åt de andra delarna som har med pappersarbete och dylikt att göra, utan jag vill ha någon som sköter det åt mig så jag kan göra det jag är bra på.

Här finns Maria’s sida hos meforyou!

Skrivet av Molly Rosenström Näsman


Interview with freelancer Maria Sandell, holistic coach

Who are you and what do you work with?

I am Maria and I work as a holistic coach, which includes so much more than just conversations.

What does coaching mean to you?

Coaching to me largely involves activation of the body, so I work a lot with the body and how to include it as a part of my clients’ healing. There are many different elements, including self-reflective conversations, breathing, dancing and movement. Simply put, there are several different entrances to finding healing and getting in touch with oneself and meeting oneself. When visiting me, it’s essentially about linking the mental with the physical, since everything is connected.

What is the best thing about your job?

All the people who I get to meet, who hold within them this incredible amount of self-healing and resources, which is what I help them activate and draw out, but it is in fact already there. Being able to share this with other people is very inspiring for me as well. It becomes a co-creation!

Why have you chosen to be a freelancer at meforyou?

I want to be able to devote myself to exactly what I want, namely what I am good at and what I want to give to others – that is, coaching. I do not want spend time on the other parts, which have to do with paperwork and administration, yet I want someone who takes care of it for me so I can do what I am good at.

Klick here to check out Maria’s Meforyou-page!

Translation by Heta Asikainen

Leave a Reply