Såhär påverkad blir du av stress

Alla känner vi oss mer eller mindre stressade vid olika tillfällen och perioder i våra liv. Det är helt normalt att uppleva stress eftersom det händer oss alla nu som då. Kortvarig stress är inget att oroa sig för och så länge man har en bra balans i sin vardag är stress som kommer och går inget farligt. Men om stressen blir långvarig kan kroppen faktiskt ta skada. 

Har ni någonsin varit riktigt stressade och känt att ni verkligen längtar till helgen då ni får slappna av? Eller till nästa semester då ni faktiskt får en ordentlig paus? Det är ett tecken på att er kropp verkligen behöver återhämtning och vila. När man känner att kroppen skickar signaler om att den behöver vila är det viktigt att lyssna på dessa och inte fortsätta överbelasta kroppen. 

Det som kan hända ifall kroppen blir utsatt för långvarig negativ stress är att det kan skapa en obalans som gör att vi lättare kan insjukna i olika sjukdomar inom bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Långvarig negativ stress kan leda till utmattningssyndrom eller utbrändhet. Det kan även vara en riskfaktor till sjukdomsframkallande vanor som rökning, ökad alkoholkonsumtion, brist på motion och ohälsosamma matvanor. Överbelastning av kroppen och för mycket stress kan även leda till problem med sömnen och koncentrationssvårigheter. 

Utöver detta finns det en hel rad andra riskfaktorer när det kommer till negativ stress. Att ständigt gå runt och vara stressad kan till exempel göra att musklerna blir spända och börjar värka. Magen och tarmarna har tendens att arbeta sämre under mycket stress vilket leder till att man kan få oregelbunden tarmfunktion och bli hård eller lös i magen. Dessutom kan långvarig stress både förvärra och även utlösa astma och andning kan bli tyngre vilket i sin tur leder till bland annat yrsel.

Har ni någon gång fått riktigt konstiga symptom när ni varit under mycket press och stress som inte går att förklara? Negativ stress kan nämligen påverka kroppen på en hel rad andra sätt utöver de som är listade ovan. Och på samma sätt som vi alla är individuella varelser så är även våra reaktioner till stress individuella och väldigt olika. 

Vad kan man göra för att varva ner och minska stressen i sitt liv?

Det är viktigt att man lär sig att förebygga negativ stress och kan skapa en vardag där man inte blir drabbad av långvarig stress. Därför är det viktigt att utveckla förmågan att själv kunna ta kontroll och sätta gränser. Man måste lära känna sig själv och veta hur mycket man orkar och kan ta på sig både i privat- och i arbetslivet. Det är så viktigt att våga säga nej och våga minska på tempot ifall man märker att det blir för mycket. 

Vad man rent konkret kan göra för att förebygga negativ stress är att ha rimliga krav på sig själv och sin vardag. Ingen kan göra allt och har man redan jobbat en hel dag på kontoret, tvättat tre maskiner, lagat middag åt hela familjen och gymmat så behöver man inte pressa sig själv till att ta ut sina sista krafter på att t.ex. dammsuga lägenheten samma kväll. När man känner att kroppen säger ifrån ska man våga säga stoppa och pausa.

Bygg en tillvaro som passar just dig! Mycket jobb och en händelserik vardag behöver inte innebära stress. Det kan vara avgörande ifall du har möjlighet att påverka dina arbetstider och villkor, samt att du kan prioritera tid för återhämtning och inkludera avslappnande stunder i din vardag.

Sist men inte minst: prioritera sömn! Tillräckligt med sömn är en av de absolut bästa medicinerna. Bra sömn är A och O för att ha de bästa förutsättningarna att må bra och kunna hantera vardagsstressen på ett hälsosamt sätt. 

Källor: 

* Hjärt- Lungfondens skrift om stress

* 1177 (Stress)

Skriven av Molly Rosenström Näsman


This is how stress affects you

We all feel more or less stressed at different times and periods in our lives. It is perfectly normal to experience stress as it happens to all of us now and then. Short-term stress is nothing to worry about and as long as you have a good balance in your daily life, stress that comes and goes is not dangerous. But if stress becomes prolonged it can become damaging to the body. 

Have you ever been really stressed out and felt like you cannot wait for the weekend to arrive so you get to relax? Or for the next holiday when you actually get a proper break? This is a sign that your body really needs recovery and rest. When you feel your body sending you signals that it needs rest, it’s important to listen to them and not keep overworking your body. 

What can happen if the body is exposed to prolonged negative stress is that it can create an imbalance that makes us more susceptible to various diseases, including cardiovascular diseases. Prolonged negative stress can lead to fatigue syndrome or burnout. It can also be a risk factor for disease-causing habits such as smoking, increased alcohol consumption, lack of exercise and unhealthy eating habits. Overloading the body and too much stress can also lead to problems with sleep and concentration. 

In addition, there is a whole range of other risk factors when it comes to negative stress. For example, constantly walking around stressed out can cause muscles to become tense and sore. The stomach and intestines tend to work less well under a lot of stress, which can lead to irregular bowel movements and a hard or loose stomach. Furthermore, prolonged stress can both aggravate and even trigger asthma and breathing can become heavier, which in turn leads to dizziness and other symptoms.

Have you ever had genuinely strange symptoms, while being under a lot of pressure and stress, which cannot be explained? Negative stress can affect the body in a whole range of other ways in addition to those listed above. And just as we are all unique beings, our reactions to stress are unique and vary vastly. 

What can you do to unwind and reduce the stress in your life?

It is important to learn how to prevent negative stress and to create a sustainable daily routine which helps to prevents long-term stress. It is therefore important to develop the ability to take control and set limits. You have to know yourself and know how much you can take on, both in your private and professional life. It is crucial to dare to say no and to slow down when you feel like there is too much going on.

In concrete terms, what you can do to prevent negative stress is to have reasonable expectations for yourself and your daily life. Nobody can do everything and if you have already worked a full day at the office, washed three machines of laundry, cooked dinner for the whole family and worked out, you don’t need to push yourself to spend the last of your energy, for example, vacuuming the apartment that evening. When you feel that your body is telling you to stop, you should opt to stop and take a break.

Create circumstances that suit you! A lot of work and an eventful everyday life do not have to cause stress. It can be invigorating to have control over your working hours and conditions, and to prioritise time for recovery and include relaxing moments in your daily routine.

Last but not least: make sleep a priority! Sufficient sleep is one of the best medicines. Good sleep is the key to feeling good and coping healthily with the stresses of everyday life.

Sources: 

* The Swedish Heart and Lung Foundation’s publication on stress

* 1177 (Stress)

Translation by Heta Asikainen

Leave a Reply