3 anledningar till varför man ska välja MeforYou

Har du någonsin drömt om att kunna sluta ditt nuvarande jobb och få möjligheten att jobba med din passion på heltid istället? Det är många som är så otroligt duktiga inom sitt område och har stor kunskap, men väljer att inte jobba med det de faktiskt brinner för på heltid eller överhuvudtaget. Ofta klämmer skon på några olika ställen. En vanlig orsak till att man kanske väljer att inte ta steget till att göra sin passion till sitt jobb är att man inte vill starta eget. Det är så ansvarsfyllt och mycket löpande som ska tas hand om. En annan orsak brukar vara att man inte vet hur man ska nå ut till folk och säga “hej världen, visste ni att jag är skicklig på att undervisa i aromamassage?”. MeforYou grundades med tanken att folk ska kunna jobba med det de brinner för inom yrken som faktiskt även hjälper andra människor. Vi vill att alla ska ha möjlighet att göra det de är bra på och det ens hjärta bultar lite extra för. Här har vi listat 3 anledningar till varför man ska våga ta steget att bli frilansare och välja MeforYou!

1. Du jobbar självständigt utan att behöva starta eget företag 

Hos MeforYou jobbar man som frilansare vilket betyder att man själv bestämmer när, var och hur man jobbar. Man har alltså total frihet och är sin egen chef. Som frilansare på vår plattform bestämmer man själv priset för alla sina tjänster och har möjligheten att lägga in vilka tider man vill vara tillgänglig för bokning. Så du har alltså lika stor frihet som en egenföretagare, men du behöver inte starta ett eget. Win-win! 

2. Du slipper allt pappersarbete

Att starta ett eget kan vara överväldigande då det är en otrolig mängd av pappersarbete och administration som följer med på köpet. Som egenföretagare är man nämligen själv ansvarig för att skatter som moms och arbetsgivaravgift, försäkring med mera ska skötas, betalas och bokföras korrekt. Men hos MeforYou slipper du allt detta! Som frilansare hos MeforYou behöver du inte ta hand om några av dessa bitar då vi tar hand om allt åt dig. Vårt mål är att frilansare ska kunna ägna sin tid helt och hållet åt det de brinner för istället för att behöva lägga ner tiden på pappersarbete! 

Ps. Dessutom får du hjälp med marknadsföring också! 

3. Du är en del av ett nätverk

Att jobba som egenföretagare eller frilansare kan kännas lite ensamt ifall du inte har ett nätverk omkring dig med likasinnade personer inom samma område. Som frilansare hos MeforYou ingår du i ett nätverk med andra frilansare inom wellness och fitness. Utöver att du får bokningar och hjälp med allt administrativt på vår plattform kan du även hitta och connecta med andra frilansare inom din bransch!

Skriven av Molly Rosenström Näsman 


3 reasons to choose MeforYou!

Have you ever dreamed of being able to quit your current job and have the opportunity to work on your passion full-time instead? Many people who are incredibly skilled in their field and have great knowledge, but choose not to work with what they are actually passionate about full-time if at all. There are many reasons to why this is often the case. A common reason why people may choose not to take the step to make their passion their job is that they do not want to start their own business – taking on all the responsibility and having to constantly run around taking care of things. Another reason is usually that you do not know how to reach out to people and say ”hello world, did you know that I am skilled at teaching aromatherapy massage?”. MeforYou was founded with the idea that people should be able to work with what they are passionate about in professions that actually help other people as well. We want everyone to have the opportunity to do what they are good at and what their heart beats a bit extra for. Here we have listed 3 reasons why you should take the step and become a freelancer with MeforYou!

1. You work independently without having to start your own business 

At MeforYou, you work as a freelancer, which means that you decide when, where and how you work. You have total freedom – you are your own boss. As a freelancer on our platform, you set the prices for all your services and get to decide the times you want to be available for booking. So, you have as much freedom as a self-employed person, without having to start your own. Win-win! 

2. No more paperwork

Starting your own business can be overwhelming as there is an unbelievable amount of paperwork and administration that comes with it. As a self-employed person, you are responsible for ensuring that taxes such as VAT and employer’s contributions, insurance and more are correctly managed, paid and recorded. However, as a freelancer with MeforYou, you do not have to take care of any of these, as we take care of everything for you. Our goal is for freelancers to be able to devote their time to what they are passionate about instead of spending it on paperwork! 

Plus, you get help with marketing as well! 

3. You are part of a network

Being self-employed or a freelance can feel a bit lonely if you do not have a network of like-minded people from your field around you. As a MeforYou freelancer, you are part of a network together with other wellness and fitness freelancers. On our platform, in addition to getting bookings and help with administration, you can also find and connect with other freelancers in your industry!

Translation by Heta Asikainen

Leave a Reply