Intervju med frilansaren Jonna Ekman – yoga och aromamassage

Vem är du?

Jag heter Jonna och jag driver en yogastudio som heter Yogini i Alvik sedan 10 år tillbaka. Här erbjuder jag yoga, kurser, klasser, olika massagebehandlingar, healingbehandlingar och jag lär även ut massage till andra. Jag gör också olika samarbeten som retreats och yogaresor. 

Hur länge har du hållit på med yoga? 

Yoga har varit en aktiv del av mitt liv sedan år 2000 då jag gick en kurs hos en kvinna som heter Nadia. Hon kom från Cypern och hade en kurs här i Sverige och då blev jag passionerad och förälskad i yogan och började redan samma år att undervisa i yoga själv. Så i 22 år har yogan varit en stor del av mitt liv. Det känns som en livslång relation mellan mig och yoga! 

Vad är det bästa med yoga? 

Det bästa med yoga är att yogan tar emot mig oavsett vilket tillstånd jag är i och hur jag mår den dagen. Yogamattan erbjuder mig alltid precis det jag behöver! Ibland är yogan mer fysisk för att min kropp behöver balanseras ifall jag har ont eller känner stress i någon muskel. Ibland är yogan mer mental och meditativ. Ibland kan yoga innebära att jag bara får kontakt med mig själv och min vardag, hur jag förhåller mig till livet. Yogan är väldigt tillåtande och väldigt öppen!

Vad är det bästa med att få undervisa i yoga? När jag undervisar i yoga så tycker jag att det är precis som när jag själv utövar yoga. Jag får kontakt med människor där de befinner sig just den dagen! Så alla i samma rum kan få sin egen unika upplevelse av det som är bäst för dem. Någon kanske kommer till yogan med en fysisk krämpa och någon annan kommer dit för att jobba med mental stress. Båda får ut något av det eftersom yogan inkluderar både sinne och själ. Jag älskar att se människorna lämna yogarummet då något hänt i deras själ, i deras energi, i deras ögon och kroppar. Bara på en kort timme kan så mycket ha hänt och det tycker jag är så vackert att se!

Vilken är din favoritform av yoga? 

Just nu är min favoritform av yoga yin yoga. Den tillåter oss att sakta ner på vårt tempo, den är väldigt inkännande och det är till motvikt från allt annat som pågår i vårt liv. Ofta lever vi väldigt effektiva liv, vi har en massa to-do listor och yin yogan låter oss släppa på det så du kan vara ganska länge i en viss form i kroppen och känna ”vad händer i mig”. Du behöver inte röra dig i en viss rytm eller i samma takt som resten av gruppen. Alla har sin egen rytm och det tycker jag är väldigt fint!

När kom du in på massage?

Massage är lite intressant. Jag gick en kurs i ayurveda år 2011 och då var en av modulerna massage men jag hade inte tänkt att jag skulle börja jobba med det utan jag ville lära mig mer om maten och örterna och ayurvedas förhållningssätt till de aspekterna. Men då upptäckte jag att massagen var rätt välgörande för mig och började massera bekanta och vänner på sidan av och upptäckte att de tyckte att jag borde ge massage professionellt. Så sedan 2014 har jag utövat ayurveda massage och har även gått ytterligare utbildningar inom bland annat hot stone massage och andra former av kroppsterapier som healing där jag kan träffa de som inte vill ta av sig kläderna som jag kan behandla med kläder på. Nu är det väldigt omtyckt och många som behöver massage.

Kan du berätta lite hur massagen funkar?

En ayurvedisk massage innebär att du ska känna dig väldigt hållen och trygg. Det är värme, uppvärmd olja, oljeblandningar som är anpassade efter dina behov och en stor del av massagen är uppbyggd på att inkludera hela människan så du får massage från topp till tå. Magen är en viktig del av massagen för där sitter mycket fysiska och emotionella spänningar. Men jag anpassar såklart behandlingen efter individen så ifall det är någon som inte vill ha till exempel magmassage så plockar jag bort den delen. När massagen är klar så blir man inbäddad i filtar och ögonkuddar och får ligga en stund själv. Så en del av behandlingen är även att få stanna kvar i ett djupt vilande och meditativt tillstånd. Många återkommer igen för de får ofta en väldigt djup kontakt med sig själva under behandlingen.

Skriven av Molly Rosenström Näsman


Interview with freelancer Jonna Ekman – yoga and aroma massage

Who are you?

My name is Jonna and I have been running a yoga studio called Yogini in Alvik for 10 years. Here I offer yoga, courses, classes, various massage treatments, healing treatments and I also teach massage to others. Additionally, I do various collaborations such as retreats and yoga trips.

How long have you been doing yoga? 

Yoga has been an active part of my life since 2000 when I took a course with a woman called Nadia. She came from Cyprus and had a course here in Sweden. Then and there I became passionate about and fell in love with yoga and started teaching yoga myself the same year. So, for 22 years yoga has been a big part of my life. It feels like a lifelong relationship between me and yoga!

What is the best thing about yoga? 

The best thing about yoga is that it welcomes me no matter what state I’m in or how I’m feeling that day. The yoga mat always offers me exactly what I need! When my body needs to be balanced, if I am in pain or feel stress in my muscles, my yoga practice is more physical. Other times my practice is more mental and meditative. Sometimes it is just getting in touch with myself and my everyday life, how I relate to life. Yoga is accommodative of all these different states and requirements! 

What is the best thing about teaching yoga? 

When I teach yoga, it is similar to practicing yoga by myself. I get to connect with people at the place where they are on that particular day! Everyone in the same room can have their own unique experience of what’s best for them. Someone might come to yoga with a physical ailment and someone else might come to work on mental stress. Both get something out of it because yoga includes both the mind and the spirit. I love to see people leave the yoga room as something has happened in their soul, in their energy, in their eyes and bodies. In a short period of time so much can happen and I think that is beautiful to see!

What is your favourite form of yoga? 

Right now, my favourite form of yoga is yin yoga. It allows us to slow down our pace, it is very introspective and it works as a counterbalance to everything else that is going on in our lives. Often, we live very efficient lives, we have a lot of to-do lists and yin yoga allows us to let go of that by being in a certain position for quite a long time and feeling ”what’s going on within me”. You do not have to move in a predetermined rhythm or at the same pace as the rest of the group. Everyone has their own rhythm and I think that is wonderful!

When did you get into massage?

I did a course in ayurveda in 2011 and one of the modules was massage but I did not intend to start working with it, I wanted to learn more about the ayurvedic approach to food and herbs. But then I discovered that massage was rather beneficial for me and began massaging acquaintances and friends from time to time and discovered that they thought I should massage professionally. So, since 2014 I have been practicing ayurvedic massage and along attending further training courses including ones in hot stone massage and other forms of body therapies such as healing, through which I can treat those, whom prefer not to get undressed. Nowadays this is very popular and many request massages.

Can you tell a little bit about how the massage works?

An ayurvedic massage aims to make you feel very held and safe. It includes heat, heated oil, oil blends that are tailored to your needs and a large part of the massage is built around including the person as a whole, so you get a massage from head to toe. The stomach is an important part of the massage because it carries a lot of physical and emotional tension. But of course, I adapt the treatment to the individual, so for example if someone does not want a stomach massage, I’ll take that part out. When the massage is finished, you are wrapped in blankets and an eye pillow and left to lie by yourself for a while. Part of the treatment is to stay in a deep resting and meditative state. Many people come back again because they achieve a deep connection with themselves during the treatment.

Translation by Heta Asikainen

Leave a Reply