Intervju med frilansaren Niclas Ihrén, yogainstruktör

Vem är du och vad jobbar du med? 

Jag heter Niclas Ihrén och är yogainstruktör och yogaentusiast.

Hur länge har du hållit på med yoga?

Jag har hållit på med olika former av yoga sedan 14 år tillbaka.

Vilka typer av yoga har du utövat? 

När jag började med yoga så var det som ett tillägg till all annan fysisk träning som jag höll på med. Jag tänkte “det är nog bra med lite stretching”, men då jag faktiskt började så märkte jag att yoga är ett helt universum. Yoga finns i så otroligt många olika former.

Jag provade på alla sorter jag kunde hitta och så fastande jag först för ashtanga, som är den ursprungliga poweryogan. Ashtanga bygger på fasta serier, så man upprepar alltså samma serie varje gång man yogar. Men sedan hittade jag nya former, det som kallas för progressive ashtanga och rocket, som är lite moderniserade varianter av ashtanga. Dessa började jag gilla väldigt mycket och i dagsläget utövar jag mest dessa former. Jag gör även fortfarande en del traditionell ashtanga.

Hur länge har du jobbat som yogainstruktör? 

Jag började jobba som professionell yogainstruktör för fyra år sedan men redan innan det undervisade jag bland annat kompisar tills jag faktiskt började jobba med yoga på allvar. 

Vad är det bästa med att få lära ut yoga till andra? 

Yoga är och ena sidan träning, som all annan fysisk träning, men det som kanske skiljer yoga från många andra former av träning är att yoga har så många fler dimensioner. I yoga jobbar man väldigt aktivt med det parasympatiska nervsystemet som handlar om att skapa mindfulness, lugn i kropp och själ. Så yoga är också en meditationsteknik. 

Sedan finns det väldigt många filosofier och spiritualitet bakom yoga. Så det finns många dimensioner som gör att det är ett rikt universum att utforska. Och jag älskar det här! Jag tycker väldigt mycket om att utöva yoga med andra och att få dela det med andra. Att vara instruktör i yoga är jättekul. Man möter så många olika människor och alla har vi olika ingångar till yoga men det spelar ingen roll vilket håll man kommer ifrån, det är lika kul oavsett. 

Vad är den största skillnaden i ditt liv sedan innan du började med yoga och nu?

Jag tycker att jag har blivit en bättre människa sedan jag började utöva yoga. Dels så mår jag fysiskt fantastiskt bra. Jag känner mig stark, smidig och rörlig och det är viktigt under hela livet. Men jag känner också att jag har ett inre lugn som jag kan ta till och som hjälper mig i många situationer. Så yoga och meditation är väldigt kraftfulla verktyg som jag har med mig ständigt. 

Hur märks yogan i vardagen? Inte bara fysiskt men gällande hela ditt välmåendet. 

När vi håller på med yoga så kan man säga att yoga är en form av meditation. Meditation handlar om att släppa taget om sina tankar och känna “jag är inte mina tankar”, att kunna distansera sig lite grann. När jag inte fångas lika mycket av mina tankar får jag även möjlighet att ha ett lugnare och mer betraktande förhållningssätt till dem. Och allt detta bidrar yogan till! 

Skriven av Molly Rosenström Näsman


      Interview with freelancer Niclas Ihrén, yoga instructor

Who are you and what do you work with?

I am Niclas Ihrén, a yoga instructor and enthuasiast.

How long have you been doing yoga?

I have been doing various forms of yoga for 14 years.

What types of yoga have you practiced?

When I started with yoga, it was as an addition to all the other physical exercise that I was doing. I thought ”it is probably good with a little stretching”, but when I actually started, I noticed that yoga is a whole universe. Yoga comes in incredibly many different forms.

I tried all the varieties I could find and then I concentrated first on ashtanga, which is the original power yoga. Ashtanga is based on fixed series, so you repeat the same series every time you do yoga. But then I found new forms, which are called progressive ashtanga and Rocket, which are slightly modernized variants of ashtanga. I began to like these very much and nowadays I mostly practice these forms. I also, to this day, practice some traditional ashtanga.

How long have you been working as a yoga instructor?

I started working as a professional yoga instructor four years ago, but even before that I taught friends, until I actually began working with yoga more seriously.

Could you tell us a little about, how do you work as a freelancer?

I work as a freelancer on the platform meforyou.se and it is a very good way to reach out to customers and to make it known what type of yoga I can help with.

What is the best thing about teaching yoga to others?

Yoga is, on the one hand, exercise, like any other physical exercise, but what perhaps distinguishes yoga from many other forms of exercise is that yoga has multiple dimensions. In yoga, you work very actively with the parasympathetic nervous system, which is about creating mindfulness – peace of mind and body. So, yoga is also a meditation technique.

Then there are many philosophies and spiritualities behind yoga – many dimensions that make it a rich universe to explore. And this I love! I really enjoy practicing yoga with others and being able to share it with them. Being an instructor in yoga is great fun. You meet so many different people, we all have different entrances to yoga, but it does not matter which direction you are coming from, it is just as fun.

What has been biggest change in your life since starting to practice yoga?

I think I have become a better person since I started practicing yoga. Firstly, I feel fantastically well physically. I feel strong, agile and mobile and that is important throughout my entire lifetime. Complimentary to this, I feel that I have an inner peace, which I can carry within, and which helps me in many situations. Thus, yoga and meditation are very powerful tools that I carry with me constantly.

How does yoga show in everyday life? Not only physically, but in your entire well-being.

One can say that yoga is a form of meditation. Meditation is about letting go of your thoughts, and feeling that ”I’m not my thoughts”, making it possible to distance yourself a little. When I am not caught in my thoughts as much, I also create the possibility to have a calmer and more considerate approach to them. And yoga contributes to all of this!

Translation by Heta Asikainen

Leave a Reply