Borrealiafenomenet — den dolda epidemin

Borreliafenomenet – den dolda epidemin, är en bok jag har skrivit tillsammans med Thomas Tullholm, som har forskat länge på Borrelia och fästingburna sjukdomar. 

Varför kalla det en epidemi, och varför säga att den är dold? 

I dag finns ett stort mörkertal, mycket beroende på feldiagnostiseringar som görs inom sjukvården där befintliga Borreliatest inte alltid är tillförlitliga. Den medicinering som ges visar sig inte heller vara tillräcklig i många fall. Några känner sig lite bättre, men efter ett tag dyker olika symptom och följdsjukdomar upp. Jag fick själv Borrelia år 2010 och märkte snart hur långdragen processen att bli frisk kan bli. 

Borrelia är det namn som används i Sverige för denna mycket komplexa sjukdom. En olycka kommer sällan ensam och Borrelian ackompanjeras ofta av ett stort antal andra bakterier och parasiter, bl.a. Bartonella, Babesia, Rickettsia och Ehrlichia. Även andra patogener kan vara bidragande.

Symptomen är många förutom det röda inflammerade utslaget på kroppen där fästingen suttit. Alla får inte heller den ringen som dessutom kan se ut på många olika vis.  

Symptomen är också många. Ledvärk, trötthet/utmattning, huvudvärk/migrän, nackvärk/nackstelhet, yrsel, hjärndimma, minnesförlust, muskelsmärtor, feber, hjärtbesvär, öronbesvär/Tinnitus, irritation/humörsvängningar, depression, synförändringar, hudförändringar, stickningar/krypningar i benen. 

Det har diskuterats om det är bakterien Borrelia eller viruset EBV som är den bidragande orsaken till sjukdomen. Viruset kan ha varit i kroppen länge och blivit triggat av ett fästingbett. Just därför drabbas människor olika hårt av att bli bitna.  

Om den 14 dagars antibiotikakur, som svensk sjukvård erbjuder mot Borrelia, inte hjälper, hur ska du då gå tillväga för att bli frisk?  

Det allra första är att acceptera att det kan ta tid att bli frisk, det finns ingen ”kvick fix”. Det räcker ofta inte bara med en behandlingsmetod, fler behöver varvas för att undvika att bakterierna, de så kallade spiroketerna, anpassar sig och muterar. 

För att bli frisk kan det också behövas en livsstilsförändring. Det gäller att skapa en sund miljö där varken virus, bakterier eller parasiter trivs, både på det inre och yttre planet, fysiskt, mentalt, emotionellt och psykiskt. 

En sund miljö känslomässigt kan vara en svår bit att ta tag i, men i mitt yrke som terapeut ser jag hur viktigt det är att gå till botten med känslomässiga blockeringar, osunda relationer, besvikelser, separationer och andra trauman. Att bära på känslor som inte har bearbetats kan ha mycket negativ påverkan på tillfrisknandet och det gäller alla sjukdomar. 

För mig, liksom för många andra, tog det tid att bli frisk, men jag lärde mig mycket på vägen. Och eftersom jag är författare började jag redan tidigt under processen att skriva en bok. Det visade sig att Thomas, som jag kände sedan tidigare, också hade börjat skriva en bok om samma ämne, så vi slog oss ihop och resultatet blev boken ”Borreliafeneomenet – den dolda epidemin”. I den kan du nu läsa om hur du skyddar dig mot fästingbett, olika arter av fästingar och de sjukdomar de sprider, var de kommer från, hur du tar bort en fästing, vad som händer när den biter och hur infektionen sprids, vilka organ som berörs, tecken och symptom, följdsjukdomar och förväxlingsbara diagnoser, historia, bakgrund och vad vetenskapen säger, olika undersökningsmetoder för att upptäcka och diagnostisera om du är smittad, vilka människor som är mest utsatta, beskrivning av olika behandlingsmetoder, de bästa protokollen, praktikfall och personliga berättelser med olika lösningar. 

Varje sommar får tusentals svenskar fästingbett och blir infekterade av sjukdomar som Borrelia och dess saminfektioner och många får diffusa symptom som varken de själva eller vården kopplar samman med fästingbettet innan det har gått lång tid och de är ganska illa däran. Så det gäller att skydda sig då sjukdomen kan vara svårare än vad många tror samtidigt som antalet som insjuknar ökar varje år. 

Vi som skrivit boken är jag, Cornelia Södergren, författare, terapeut och föreläsare tillsammans med Thomas Tullholm, forskare, närings- och fytoterapeut.  

Nu erbjuder vi er som läser den här bloggen att köpa boken till ett rabatterat pris, 259 kronor inkl. porto. (Bokus 359 kr) Maila till inzperaforlag@gmail.com för att beställa boken eller via Facebooksidan Borreliafenomenet – Den dolda epidemin.

Skriven av Cornelia Södergren


The Lyme disease phenomenon – the hidden epidemic

The Borrelia Phenomenon – the hidden epidemic, is a book I have written together with Thomas Tullholm, who has done a lot of research on Borrelia and tick-born diseases.

Why call it an epidemic, and why say it is hidden?

Today, there is a huge underreporting, largely due to misdiagnosis in healthcare where existing Lyme tests are not always reliable. The medication given also proves to be insufficient in many cases. Some feel a little better, but after a while various symptoms and complications appear. I myself contracted Lyme disease in 2010 and soon realised how long the process of recovery can be.

Borrelia is the name used in Sweden for this very complex disease. And when it rains, it pours – Borrelia is often accompanied by a large number of other bacteria and parasites, including Bartonella, Babesia, Rickettsia and Ehrlichia. Other pathogens may also be involved.

The symptoms vary except for the red inflamed rash on the body where the tick has been. Not everyone gets the ring either, and they can look different from person to person. 

The symptoms are also vary. Joint pain, fatigue/exhaustion, headache/migraine, neck pain/stiffness, dizziness, brain fog, memory loss, muscle aches, fever, heart problems, ear problems/tinnitus, irritation/hearing swings, depression, vision changes, skin changes, tingling/crawling in the legs.

It has been debated whether it is the Borrelia bacteria or the EBV virus which is the contributing cause of the disease. The virus may have been in the body for a long time and then got triggered by a tick bite. This is why people are affected differently when bitten.

If the 14-day prescription of antibiotics for Lyme disease offered by the Swedish health service does not help, how should you go about getting well?

The very first thing is to accept that it may take time to get well, there is no ”quick fix”. Often it is not sufficient to use just one treatment method, several need to be combined to prevent the bacteria, known as spirochetes, from adapting and mutating.

Getting well may also require a lifestyle change. A healthy environment must be created where viruses, bacteria and parasites do not thrive, both internally and externally, physically, mentally, emotionally and psychologically.

A healthy environment emotionally can be difficult to come to terms with, but in my profession as a therapist I see how important it is to get to the bottom of emotional blocks, unhealthy relationships, disappointments, separations and other traumas. Carrying emotions that have not been processed can have a very negative impact on recovery and this stands for all illnesses.

For me, as for many others, it took time to get well, but I learned a lot along the way. And because I am a writer, I started writing a book early in the process. It turned out that Thomas, whom I knew from before, had also started writing a book on the same topic, so we teamed up and the result was the book ”The Lyme Disease Phenomenon – The Hidden Epidemic”. In it you can now read about how to protect yourself against tick bites, the different species of ticks and the diseases they spread, where they come from, how to remove a tick, what happens when they bite and how the infection spreads, what organs are affected, signs and symptoms, complications and confusing diagnoses, history, background and what science says, different screening methods to detect and diagnose whether you are infected, which groups of people are most at risk, description of different treatment methods, the best protocols, real-life cases and personal stories with various outcomes.

Every summer, thousands of Swedes get tick bites and become infected with diseases such as Lyme disease and its co-infections, and many get vague symptoms that neither they nor the health care system can link to the tick bite until a long time has passed and they are in a fairly bad state. So it is important to protect yourself as the disease can be more severe than many people think, while the number of people falling ill is increasing every year.

The book was written by me, Cornelia Södergren, author, therapist and lecturer together with Thomas Tullholm, researcher, nutrition- and phytotherapist.

Now we offer you, the reader of this blog post, the book at a discounted price, 259 SEK incl. postage (Bokus 359 SEK) Email inzperaforlag@gmail.com to order the book or via the Facebook page Borreliafenomenet – Den dolda epidemin.

Translated by Heta Asikainen

Leave a Reply