Allmänna villkor – Kund

Dessa Allmänna villkor för kund (”kundvillkoren”) gäller mellan Swedelance AB, org. nr 559327-9572 ( nedan kallat ”meforyou.se”), och dig som kund. I kundvillkoren ingår även meforyou.se´s personuppgiftspolicy som finns att läsa på meforyou.se´s webbplats (www.meforyou.se nedan kallad ”webbplatsen”). På webbplatsen finns kunder och tjänsteleverantörer, dessa kallas gemensamt för ”registrerade”. Genom att registrera dig på webbplatsen och öppna ett kundkonto, så innebär det att du ska ha läst dessa villkor, godkänt dem samt förbinder dig att följa dem.


Publicerades 2023-11-15

1. Bakgrund
På webbplatsen tillhandahåller meforyou.se en marknadsplats som gör det möjligt för företag att utannonsera tjänster som de vill och kan utföra eller att som kund söka efter en tjänst som de behöver utförd. Marknadsplatsen tillhandahåller även de verktyg som behövs för att boka och betala de tjänster som annonserats.
Kundvillkoren, tillsammans med villkoren för meforyou.se´s tjänster samt övriga villkor som meforyou.se i vissa fall tillhandahåller en kund separat, beskriver de villkor som gäller för användning av webbplatsen och av meforyou.se´s tjänster.

2. Att bli registrerad
Både juridiska och privatpersoner kan registrera sig på meforyou.se´s webbplats och skapa ett kundkonto. Som privatperson måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande för att kunna registrera dig. Kontakta kundtjänst för hjälp. Vi registrerar ingen under 13 år.  Du som fyller i registreringen intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta.
meforyou.se förbehåller sig rätten att begära kompletterande information för att acceptera en kundregistrering. meforyou.se förbehåller sig vidare rätten att neka alla slags registreringar.

3. Ditt kundkonto
Som registrerad kund på webbplatsen får du tillgång till ett kundkonto, som du kan logga in på genom att uppge ditt användarnamn och lösenord. Kundkontot gäller endast för, och får endast användas av den som öppnat kontot. För att upprätthålla säkerheten kring ditt kundkonto är det viktigt att du inte avslöjar ditt användarnamn och lösenord för någon annan.
Så länge som du är kund ansvarar du för att dina kunduppgifter är korrekta och i förekommande fall uppdateras.

4. meforyou.se´s tjänster
När du är inloggad på Webbplatsen kan du använda de Tjänster som meforyou.se erbjuder, vilket i nuläget innebär att söka, boka tjänster som erbjuds samt betala för dessa. Vissa enskilda tjänster kan ha särskilda villkor från tjänsteleverantören. meforyou.se har inget ansvar för dessa.


5. Avgifter
meforyou.se har rätt att ta ut avgifter för de tjänster som meforyou.se erbjuder. Du kan ta del av aktuellt utbud av tjänster och aktuella avgifter på webbplatsen.


6. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende webbplatsen och tjänsterna, inklusive webbplatsens layout, tillhör meforyou.se eller dess licensgivare och får inte användas av kunden på annat sätt än vad som krävs för att använda webbplatsen eller tjänsterna enligt kundvillkoren eller villkoren för respektive tjänst.

7. Personuppgifter
meforyou.se behandlar personuppgifter i enlighet med meforyou.se´s personuppgiftspolicy. Genom att godkänna kundvillkoren när du registrerar dig som kund, samtycker du till meforyou.se´s behandling av personuppgifter.

9. Ansvarsbegränsning
Driften av webbplatsen kan störas av faktorer utanför meforyou.se´s kontroll. meforyou.se kan vidare temporärt komma att stänga tjänsterna och webbplatsen för service och uppgraderingar. meforyou.se garanterar därför inte att, och ansvarar inte för att, tjänsterna eller webbplatsen är fria från fel eller avbrott. Fel i tjänsterna eller på webbplatsen ska anmälas till hello@meforyou.se som rättar fel och brister i tjänsterna eller på webbplatsen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och strävar efter att förlägga service och uppgraderingar till tidpunkter med låg trafik.

Webbplatsen är huvudsakligen en marknadsplats som låter tjänsteleverantörer att utannonsera och sälja tjänster till kunder. Utöver vad som följer av respektive villkor för tjänsterna, saknar meforyou.se kontroll över registrerades aktiviteter. meforyou.se ansvarar således till exempel inte för fel eller brister i utannonserade eller utförda uppdrag eller för registrerade som inte uppfyller sina åtaganden mot andra registrerade. meforyou.se ansvarar inte heller för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användning av tjänsterna eller webbplatsen.
Tvist mellan leverantör och kund avseende en tjänst ska lösas i enlighet med det avtal som ingicks i samband med bokning och betalning av densamma.


10. Ändringar
meforyou.se har rätt att från tid till annan ändra eller göra tillägg till kundvillkoren. Ändringar av och tillägg till kundvillkoren publiceras på webbplatsen. De nya kundvillkoren gäller för nya kunder från och med den dag kundvillkoren publicerades. Befintliga kunder blir bundna av de nya kundvillkoren 30 dagar efter meddelande per e-post eller publicering på webbplatsen.


11. Avtalstid
Kundvillkoren gäller från och med att kunden registrerar sig på webbplatsen och tillsvidare. Kund som vill avregistrera sig ska anmäla det till hello@meforyou.se . Kunden kan dock inte bli avregistrerad förrän kunden har fullgjort sina skyldigheter enligt pågående uppdrag.


meforyou.se har rätt att säga upp kunden med omedelbar verkan om (I) kunden lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt brister i sina åtaganden mot meforyou.se eller annan registrerad, (II) Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, inleder företagsrekonstruktion eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd eller i övrigt befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina åtaganden enligt kundvillkoren, övriga villkor för tjänster eller gällande uppdragsavtal, och (III) Kunden direkt eller indirekt bedriver verksamhet som konkurrerar med meforyou.se

meforyou.se har alltid rätt att tillfälligt inaktivera kundens tillgång till webbplatsen och tjänsterna under tid då meforyou.se utreder om grund för uppsägning av kunden föreligger.
    När kundens registrering har upphört att gälla, har kunden inte längre tillgång till webbplatsen eller kundkontot. Avregistrering innebär dock inte att kunden befrias från skyldigheten att betala avgifter för använda tjänster eller i övrigt för förpliktelser som uppstått innan uppsägningen trätt i kraft.
12. Överlåtelse
meforyou.se har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt kundvillkoren till bolag som ingår i samma koncern som meforyou.semeforyou.se har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt kundvillkoren till annan, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt kundvillkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.

13. Lagval och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på kundvillkoren. Tvist i anledning av kundvillkoren ska avgöras av allmän domstol.