Allmänna villkor – Tjänsteleverantörer

Dessa Allmänna villkor – Tjänsteleverantörer (nedan kallat ”AvT”) gäller mellan Swedelance AB, org. nr 559327-9572 (nedan kallad ”meforyou.se”), och den som registrerar sig som tjänsteleverantör. 
I AvT ingår meforyou.se’s personuppgiftspolicy som finns att läsa på meforyou.se´s webbplats (nedan kallat ”webbplatsen”). Genom registrering på webbplatsen och öppna ett konto bekräftas att dessa villkor lästs, godkänts och är ett åtagande att följa dem. 

1. Bakgrund

På webbplatsen tillhandahåller meforyou.se en marknadsplats som gör det möjligt för tjänsteleverantörer – att presentera sig och sitt/sina erbjudanden, bli bokade samt få betalt. Genom att registrera dig som tjänsteleverantör på webbplatsen får du tillgång till de tjänster som meforyou.se erbjuder på. Den som är tjänsteleverantör kan även registrera sig som kund (se kundvillkor). Detta dokument reglerar villkoren för registrerade som tjänsteleverantörer, dvs för dom som vill erbjuda en tjänst via meforyou.se.
AvT, tillsammans med villkoren för meforyou.se´s tjänster samt övriga villkor som meforyou.se i vissa fall tillhandahåller en prenumerant separat, beskriver de villkor som gäller för användning av webbplatsen och av meforyou.se’s tjänster.

2. Att bli tjänsteleverantör

Både privatpersoner och företag kan registrera sig som tjänsteleverantörer på meforyou.se webbplats och skapa ett konto. I det fall du är privatperson måste du vara över 18 år gammal samt inneha F-skattsedel samt vara momsregistrerad.

meforyou.se förbehåller sig rätten att begära kompletterande information för att acceptera en registrering. meforyou.se förbehåller sig vidare rätten att neka registrering, i synnerhet för den som tidigare brutit mot meforyou.se’s villkor eller i övrigt mot lag eller förordning.

3. Ditt konto

Som registrerad på webbplatsen får du tillgång till ett konto, som du kan logga in på genom att uppge ditt användarnamn och lösenord. Kontot gäller endast för, och får endast användas av den som öppnat kontot. För att upprätthålla säkerheten kring ditt konto är det viktigt att du inte avslöjar ditt användarnamn och lösenord för någon annan.

Så länge som du är registrerad tjänsteleverantör ansvarar du för att dina uppgifter är korrekta och i förekommande fall uppdateras.

4. meforyou.se tjänster

När du är inloggad på webbplatsen kan du använda de tjänster som meforyou.se erbjuder, vilket för närvarande är presentation, bokning, betalning, kvitto eller faktura, redovisningsunderlag av uppdrag, intäkter och moms samt överföring av pengar till ett av tjänsteleverantören angivet konto. För detta tar meforyou.se ut en avgift i enlighet med punkt 5. Avgifter. Vid användning eller köp av tilläggstjänster gäller särskilda villkor.

Observera! meforyou.se erbjuder för närvarande inga tjänster som ersätter tjänsteleverantörens egen plikt att hantera lagstadgade åtaganden, betala lagstadgade avgifter, momshantering, samt redovisning och deklaration av inkomster i enlighet med lagar och föreskrifter.

5. Avgifter

Den grundläggande registreringen är avgiftsfri och ger användaren möjligheter att presentera sig, samt hantera bokningar och betalningar. I samband med en betalning av ett uppdrag tar meforyou.se ut en procentuell avgift på 3.9 procent av beloppet för att betala den administration du slipper göra i samband med bokning och betalning, samt underhålla och utveckla meforyou.se till att kunna hjälpa dig ännu mer.
Det finns tilläggstjänster som marknadsföringspaket. Särskilda villkor gäller. Du kan ta del av aktuellt utbud av tjänster, tilläggstjänster och aktuella avgifter på webbplatsen. För närvarande tas avgifter ut, först i samband med en bokning av en tjänst.

6. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende webbplatsen och tjänsterna, inklusive webbplatsens layout, tillhör meforyou.se eller dess licensgivare och får inte användas på annat sätt än vad som krävs för att använda webbplatsen eller tjänsterna enligt villkoren.

7. Personuppgifter

meforyou.se behandlar personuppgifter i enlighet med meforyou.se’s personuppgiftspolicy. Genom att godkänna AvT när du registrerar dig som tjänsteleverantör, samtycker du till meforyou.se’s behandling av personuppgifter.

8. Cookies

meforyou.se använder cookies i enlighet med meforyou.se’s personuppgiftspolicy. Genom att godkänna AvT när du registrerar dig som tjänsteleverantör, samtycker du till meforyou.se’s användning av cookies.

9. Ansvarsbegränsning

Driften av webbplatsen kan störas av faktorer utanför meforyou.se’s kontroll. meforyou.se kan temporärt komma att stänga tjänsterna och eebbplatsen för service och uppgraderingar. meforyou.se garanterar därför inte att, och ansvarar inte för att, tjänsterna eller webbplatsen är fria från fel eller avbrott. Fel i tjänsterna eller på webbplatsen ska anmälas till kundsupport (hello@meforyou.se) som rättar fel och brister i tjänsterna eller på webbplatsen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och strävar efter att förlägga service och uppgraderingar till tidpunkter med låg trafik.

Webbplatsen är huvudsakligen en marknadsplats som låter tjänsteleverantörer att presentera och sälja tjänster. Utöver vad som följer av respektive villkor för tjänsterna, saknar meforyou.se kontroll över prenumeranternas transaktioner. meforyou.se ansvarar således till exempel inte för fel eller brister i presenterade eller utförda uppdrag eller för tjänsteleverantörer som inte uppfyller sina åtaganden mot sina kunder. meforyou.se ansvarar inte heller för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användning av tjänsterna eller webbplatsen.

Vid minsta osäkerhet, kontakta oss. 

10. Ändringar

meforyou.se har rätt att från tid till annan ändra eller göra tillägg till AvT. Ändringar av och tillägg till AvT publiceras på webbplatsen. De nya villkoren gäller för nyregistrerade från och med den dag AvT publicerades. Ändringar i AvT meddelas per e-post eller publiceras på webbplatsen. Ändringar i AvT gäller alla 30 dagar efter att de meddelats/publicerats eller så snart ett pågående uppdrag avslutats.

11. Avtalstid

AvT gäller från och med att tjänsteleverantören registrerar sig på webbplatsen och gäller tills vidare. Tjänsteleverantör som vill säga upp sin registrering ska anmäla det via mail (hello@meforyou.se). Tjänsteleverantören kan dock inte avsluta sin registrering utan att ha fullgjort sina skyldigheter i ett pågående uppdrag.

meforyou.se har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om (I) tjänsteleverantören brister i sina åtaganden mot meforyou.se eller annan registrerad, (II) tjänsteleverantören försätts i konkurs eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd eller i övrigt befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina åtaganden enligt AvT, övriga villkor för tjänster eller gällande uppdragsavtal, och (III) tjänsteleverantören direkt eller indirekt bedriver verksamhet som konkurrerar med meforyou.se. meforyou.se har alltid rätt att tillfälligt inaktivera tjänsteleverantörens tillgång till webbplatsen och tjänsterna under tid då meforyou.se utreder om grund för uppsägning av tjänsteleverantören föreligger.

När tjänsteleverantörens registrering har upphört att gälla, har tjänsteleverantören inte längre tillgång till webbplatsen eller kontot. Uppsägning av registrering innebär dock inte att tjänsteleverantören befrias från skyldigheten att betala avgifter för använda tjänster eller i övrigt för förpliktelser som uppstått innan uppsägningen trätt i kraft, t ex den exklusivitet som i förekommande fall gäller för tjänsteleverantören enligt villkoren.

12. Överlåtelse

meforyou.se har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren till bolag som ingår i samma koncern som meforyou.se. meforyou.se har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt AvT till annan, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt AvT på ett för den registrerade tjänsteleverantören på tillfredsställande sätt.

13. Lagval och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på AvT. Tvist i anledning av AvT ska avgöras av allmän domstol.

14. Kontakt

Har du frågor avseende AvT, kan du kontakta oss på hello@meforyou.se.

Nedan följer Presentationsvillkor, vilket är del av meforyou.se´s Allmänna villkor – Tjänsteleverantörer

Presentationsvillkor

Denna Presentationspolicy (nedan kallad ”policyn”) är en del av Allmänna villkor – Tjänsteleverantör (AvT), och gäller mellan Swedelance AB, org. nr 559011-8203 (nedan kallat ”meforyou.se”), och dig som registrerar dig på meforyou.se (nedan kallat ”webbplatsen”). Genom att du har godkänt AvT och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa även denna policy

1. Bakgrund

På de villkor som anges i denna Policy kan du som tjänsteleverantör när du är inloggad på ditt konto presentera dig och dina erbjudanden för att kunna bli bokad och sälja uppdrag.  

2. Allmänt om presentation

Du som registrerar din presentation godkänner att din presentation kommer att synas på webbplatsen.
meforyou.se kan behöva bearbeta presentationen genom att exempelvis göra kopior, ändra format eller omkoda material för att kunna göra presentationen tillgängliga på webbplatsen meforyou.se inte har någon skyldighet att visa presentationen på webbplatsen.

3. Uppgifter i presentationen

Det är du som registrerar presentationen ansvarar för innehållet i presentationen och du intygar att

  • uppgifterna du lämnar är korrekta
  • du äger eller har rättigheter i form av copyright, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter till de bilder och uppgifter du lämnar och att du inte bryter mot tredje parts upphovsrätt till sådana rättigheter
  • de uppgifter du lämnar inte strider mot lag, förordning, myndighetsbeslut, god sed eller har ett stötande eller kränkande innehåll
  • du inte använder presentationen för att delta i eller underlätta för illegala aktiviteter
  • Presentationen inte skadar meforyou.se eller annan registrerad på meforyou.se
  • Presentationen är seriöst menad, dvs. att den inte enligt meforyou.se’s bedömning kan anses presentera ett uppdrag som är omöjligt att utföra, har ett pris som inte kan anses marknadsmässigt eller andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta
  • information i länkar eller hänvisningar i presentationen uppfyller kraven i denna policy.

4. meforyou.se’s granskning och rätt att neka och ta bort presentation

meforyou.se förbehåller sig rätten att neka presentationen från att publiceras och ta bort registrerad presentation, särskilt om;
nekad Presentation avviker från denna policy eller för tjänsteleverantörer som tidigare brutit mot AvT, mot meforyou.se’s övriga villkor, i övrigt mot lag eller förordning eller god sed, eller
registrerad presentation; måste tas bort enligt myndighetsbeslut, bryter mot tredje parts upphovsrätt, bryter mot annan lag eller förordning, strider mot god sed eller på annat sätt bryter mot denna policy eller mot meforyou.se’s övriga villkor.

Ändringar av policyn

meforyou.se uppdaterar regelbundet policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar presentationer. Vid väsentliga förändringar, informerar meforyou.se dig.
Har du frågor om policyn, kan du kontakta oss på hello@meforyou.se.