Allmänna villkor – Frilansare

Swedelance AB startar en internetbaserad tjänst hösten 2021 kallad meforyou.se. Syftet med tjänsten är att stötta människor som vill erbjuda omvärlden sin kunskap och erfarenhet genom att sälja sina tjänster. Genom de tjänster som finns eller kommer finnas på meforyou.se kommer våra användare att få stöd i form av hantering av skatter och sociala avgifter, marknadsföring, arbetsmiljöfrågor, försäkring och senare stöd, kompetensutveckling och coachning. Dessa två avtal – tillsammans med Personuppgiftspolicyn och Kundvillkor – reglerar det som sker på och via meforyou.se.

Allmänna villkor består av två delar och båda texter finner du nedan.
Prenumerantvillkor
Presentationsspolicy

Publicerade 12/10 2021

Prenumerantvillkor

Dessa prenumerantvillkor (”Prenumerantvillkoren”) gäller mellan Swedelance AB, org. nr 559327-9572 (nedan kallad ”meforyou.se”), och dig som prenumerant. 

I Prenumerantvillkoren ingår meforyou.se Personuppgiftspolicy som finns att läsa på meforyou.se´s webbplats (”Webbplatsen”). Genom att registrera dig på Webbplatsen och öppna ett prenumerantkonto godkänner du Prenumerantvillkoren och förbinder dig att följa dem. 

1. Bakgrund

    På Webbplatsen tillhandahåller meforyou.se en marknadsplats som gör det möjligt för privatpersoner – kallade egenanställda – att presentera sin kunskap och få uppdrag, och för privatpersoner, kallade Kunder, att söka efter lämpliga uppdragstagare. Genom att registrera dig som Prenumerant på Webbplatsen får du tillgång till Webbplatsen och möjlighet att använda de tjänster som meforyou.se erbjuder på Webbplatsen. Du kommer för närvarande att behöva registrera dig som ”egenanställd” eller ”kund”. Detta dokument handlar om prenumeration för den egenanställde, dvs för dom som vill erbjuda en tjänst via meforyou.se.

    Prenumerantsvillkoren, tillsammans med villkoren för meforyou.se´s Tjänster samt övriga villkor som meforyou.se i vissa fall tillhandahåller en prenumerant separat, beskriver de villkor som gäller för användning av Webbplatsen och av meforyou.se’s Tjänster.

2. Att bli prenumerant

Bara privatpersoner kan för närvarande bli prenumeranter på meforyou.se’s Webbplats och skapa ett konto. Detta dokument avser dig som vill erbjuda något, dvs en egenanställd. Och du måste vara minst 18 år gammal.

    meforyou.se förbehåller sig rätten att begära kompletterande information för att acceptera en prenumerantregistrering. meforyou.se förbehåller sig vidare rätten att neka prenumerantregistrering ingår. Det gäller i synnerhet för prenumeranter som tidigare brutit mot Prenumerantvillkoren, mot meforyou.se’s övriga villkor eller i övrigt mot lag eller förordning.

3. Ditt prenumerantskonto

    Som Prenumerant på Webbplatsen får du tillgång till ett Prenumerantkonto, som du kan logga in på genom att uppge ditt användarnamn och lösenord. Prenumerantkontot gäller endast för, och får endast användas av den privatperson som öppnat kontot. För att upprätthålla säkerheten kring ditt Prenumerantkonto är det viktigt att du inte avslöjar ditt användarnamn och lösenord för någon annan.

    Så länge som du är Prenumerant ansvarar du att dina prenumerantuppgifter är korrekta och i förekommande fall uppdateras.

4. meforyou.se tjänster

   När du är inloggad på Webbplatsen kan du använda de Tjänster som meforyou.se erbjuder, vilket för närvarande inkluderar att presentera sig samt att anlitas för Uppdrag (bokning och betalning). Vid användning eller köp av Tjänster gäller särskilda villkor, som du åtar dig att följa när du köper eller dessa Tjänster.

5. Avgifter

Den grundläggande prenumerationen är avgiftsfri och ger användaren möjligheter att registrera sig, presentera sig samt hantera bokningar och betalningar. I samband med en bokning tar meforyou.se ut en procentuell avgift på 11,7 procent för att täcka alla kostnader som marknadsföring, samarbeten, skattehantering, arbetsgivare, digitala verktyg. Du kan ta del av aktuellt utbud av Tjänster och aktuella Avgifter på Webbplatsen. För närvarande tas avgifter ut, först i samband med en bokning av en tjänst.

6. Immateriella rättigheter

    Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Webbplatsen och Tjänsterna, inklusive Webbplatsens layout, tillhör meforyou.se eller dess licensgivare och får inte användas av Prenumerant på annat sätt än vad som krävs för att använda Webbplatsen eller Tjänsterna enligt Prenumerantvillkoren eller villkoren för respektive Tjänst.

7. Personuppgifter

    meforyou.se behandlar personuppgifter i enlighet med meforyou.se’s Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Prenumerantvillkoren när du registrerar dig som Prenumerant, samtycker du till meforyou.se’s behandling av personuppgifter.

8. Cookies

    meforyou.se använder cookies i enlighet med meforyou.se’s Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Prenumerantvillkoren när du registrerar dig som Prenumerant, samtycker du till meforyou.se’s användning av cookies.

9. Ansvarsbegränsning

    Driften av Webbplatsen kan störas av faktorer utanför meforyou.se’s kontroll. meforyou.se kan vidare temporärt komma att stänga Tjänsterna och Webbplatsen för service och uppgraderingar. meforyou.se garanterar därför inte att, och ansvarar inte för att, Tjänsterna eller Webbplatsen är fria från fel eller avbrott. Fel i Tjänsterna eller på Webbplatsen ska anmälas till kundsupport (hello@meforyou.se) som rättar fel och brister i Tjänsterna eller på Webbplatsen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och strävar efter att förlägga service och uppgraderingar till tidpunkter med låg trafik.

    Webbplatsen är huvudsakligen en marknadsplats som låter Prenumeranter att presentera och sälja tjänster. Utöver vad som följer av respektive villkor för Tjänsterna, saknar meforyou.se kontroll över prenumeranternas transaktioner. meforyou.se ansvarar således till exempel inte för fel eller brister i presenterade eller utförda Uppdrag eller för Prenumeranter som inte uppfyller sina åtaganden mot sina kunder. meforyou.se ansvarar inte heller för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användning av Tjänsterna eller Webbplatsen.

De tjänster som erbjuds via meforyou.se är i grunden försäkrade enligt de uppgifter som finns på Gigger AB’s websidor. Vid minsta osäkerhet, kontakta oss. 

10. Ändringar

    meforyou.se har rätt att från tid till annan ändra eller göra tillägg till Prenumerantvillkoren. Ändringar av och tillägg till Prenumerantvillkoren publiceras på Webbplatsen. De nya Prenumerantvillkoren gäller för nya Prenumeranter från och med den dag Prenumerantvillkoren publicerades. Befintliga Prenumeranter blir bundna av de nya Prenumerantvillkoren 30 dagar efter meddelande per e-post eller publicering på Webbplatsen.

11. Avtalstid

    Prenumerantvillkoren gäller från och med att Prenumerant registrerar sig på Webbplatsen och tillsvidare. Prenumerant som vill säga upp sitt prenumerantskap ska anmäla det via mail (hello@meforyou.se). Prenumerant kan dock inte avsluta sin registrering förrän Prenumeranten har fullgjort sina skyldigheter enligt pågående Uppdrag.

    meforyou.se har rätt att säga upp Prenumeranten med omedelbar verkan om (i) Prenumerant brister i sina åtaganden mot meforyou.se eller annan Prenumerant, (ii) Prenumerant försätts i personlig konkurs eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd eller i övrigt befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina åtaganden enligt Prenumerantvillkoren, övriga villkor för Tjänster eller gällande Uppdragsavtal, och (iii) Prenumerant direkt eller indirekt bedriver verksamhet som konkurrerar med meforyou.se. meforyou.se har alltid rätt att tillfälligt inaktivera Prenumerants tillgång till Webbplatsen och Tjänsterna under tid då meforyou.se utreder om grund för uppsägning av Prenumerant föreligger.

    När Prenumerants prenumerantskap har upphört att gälla, har Prenumerant inte längre tillgång till Webbplatsen eller Prenumerantkontot. Uppsägning av prenumerantskap innebär dock inte att Prenumerant befrias från skyldigheten att betala Avgifter för använda (framtida) Tjänster eller i övrigt för förpliktelser som uppstått innan uppsägningen trätt i kraft, t ex den exklusivitet som i förekommande fall gäller för Prenumerant enligt Användarvillkoren.

12. Överlåtelse

    meforyou.se har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Prenumerantvillkoren till bolag som ingår i samma koncern som meforyou.se. meforyou.se har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Prenumerantvillkoren till annan, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Prenumerantvillkoren på ett för Prenumerant tillfredsställande sätt.

13. Lagval och tvist

    Svensk rätt ska tillämpas på Prenumerantvillkoren. Tvist i anledning av Prenumerantvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på hello@meforyou.se.

Nedan följer Presentationsvillkor, vilket är del 2 av meforyou.se´s Allmänna Villkor för egenutförare

Presentationsvillkor

Denna Presentationspolicy (”Policyn”) är en del av Användarvillkoren och gäller mellan Swedelance AB, org. nr 559011-8203 (nedan kallat ”meforyou.se”), och dig som registrerar dig på meforyou.se (nedan kallat ”Webbplatsen”). Genom att du har godkänt Användarvillkoren och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa även denna Policy

1. Bakgrund

På de villkor som anges i denna Policy kan du som Prenumerant när du är inloggad på ditt Prenumerantkonto presentera  dig och din/dina kompetenser för att kunna sälja olika uppdrag.  

2. Allmänt om Presentation

Du som registrerar din Presentation godkänner att din presentation kommer att synas på Webbplatsen.

meforyou.se kan behöva bearbeta presentationen genom att exempelvis göra kopior, ändra format eller omkoda material för att kunna göra Presentationen tillgängliga på Webbplatsen

meforyou.se inte har någon skyldighet att visa Presentationen på Webbplatsen.

3. Uppgifter i Presentationen

Det är du som registrerar Presentationen ansvarar för innehållet i presentationen och du intygar att

  1. uppgifterna du lämnar är korrekta
  2. du äger eller har rättigheter i form av copyright, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter till de bilder och uppgifter du lämnar och att du inte bryter mot tredje parts upphovsrätt till sådana rättigheter
  3. de uppgifter du lämnar inte strider mot lag, förordning, myndighetsbeslut, god sed eller har ett stötande eller kränkande innehåll
  4. du inte använder Presentationen för att delta i eller underlätta för illegala aktiviteter
  5. Presentationen inte skadar meforyou.se eller Medlem
  6. Presentationen är seriöst menad, dvs. att den inte enligt meforyou.se’s bedömning kan anses presentera ett Uppdrag som är omöjligt att utföra, har ett pris som inte kan anses marknadsmässigt eller andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta
  7. information i länkar eller hänvisningar i presentationen uppfyller kraven i denna Policy.

4. meforyou.se’s granskning och rätt att neka och ta bort presentation

meforyou.se förbehåller sig rätten att neka Presentationen från att registreras och ta bort registrerad Presentation, särskilt om;

  • nekad Presentation avviker från Policyn eller för prenumeranter som tidigare brutit mot Prenumerantvillkoren, mot meforyou.se’s övriga villkor, i övrigt mot lag eller förordning eller god sed, eller
  • registrerad Presentation; måste tas bort enligt myndighetsbeslut, bryter mot tredje parts upphovsrätt, bryter mot annan lag eller förordning, strider mot god sed eller på annat sätt bryter mot denna Policy eller mot meforyou.se’s övriga villkor.

5. Ändringar av policyn

meforyou.se uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar Presentationer. Vid väsentliga förändringar, informerar meforyou.se dig.

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på hello@meforyou.se.