Allmänna villkor – kund

Dessa Allmänna Villkor för kund (”Kundvillkoren”) gäller mellan Swedelance AB, org. nr 559327-9572 ( nedan kallat ”Meforyou”), och dig som Kund. I Kundvillkoren ingår MeforYou´s Personuppgiftspolicy som finns att läsa på MeforYou´s webbplats (www.meforyou.se nedan kallad ”Webbplatsen”). Genom att registrera dig på Webbplatsen och öppna ett Kundkonto godkänner du Kundvillkoren och förbinder dig att följa dem. 

Publicerades 12/10, 2021

1. Bakgrund

På Webbplatsen tillhandahåller MeforYou en marknadsplats som gör det möjligt för privatpersoner att utannonsera tjänster som de vill och kan utföra eller att söka efter en tjänst som de behöver utförd. Marknadsplatsen tillhandahåller även de verktyg som behövs för att boka och betala. Vi vill göra det enkelt för dom som kan och har tid, att kunna göra mer av det de kan, och slippa all ”företagsadministration och omvärldskommunikation” som att ha ett företag innebär och även hantera all ekonomi vitt, med skatteinbetalningar, pension, etc. Genom att registrera dig som Kund på Webbplatsen och använda Meforyou.se för köp av olika tjänster, så stöttar du en positiv samhällsutveckling, samtidigt som du kan vara trygg i att de tjänster som utförs är försäkrade.  

Kundvillkorenen, tillsammans med villkoren för MeforYou´s Tjänster samt övriga villkor som MeforYou i vissa fall tillhandahåller en Kund separat, beskriver de villkor som gäller för användning av Webbplatsen och av MeforYous Tjänster.

2. Att bli registrerad

Bara privatpersoner kan registrera sig på MeforYou´s Webbplats och skapa ett Kundkonto. Som privatperson måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande för att kunna registrera dig. Kontakta kundtjänst för hjälp, och vi registrerar ingen under 13 år.  Du som fyller i registreringen intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta.  

MeforYou förbehåller sig rätten att begära kompletterande information för att acceptera en Kundregistrering. MeforYou förbehåller sig vidare rätten att neka alla slags registeringar. Det gäller i synnerhet för privatpersoner som tidigare brutit mot Kundvillkoren, mot MeforYous övriga villkor eller i övrigt mot lag eller förordning.

3. Ditt kundkonto

Som registrerad Kund på Webbplatsen får du tillgång till ett Kundkonto, som du kan logga in på genom att uppge ditt användarnamn och lösenord. Kundkontot gäller endast för, och får endast användas av den privatperson, som öppnat kontot. För att upprätthålla säkerheten kring ditt Kundkonto är det viktigt att du inte avslöjar ditt användarnamn och lösenord för någon annan.

Så länge som du är Kund ansvarar du för att dina Kunduppgifter är korrekta och i förekommande fall uppdateras.

4. MeforYou´s tjänster

    När du är inloggad på Webbplatsen kan du använda de Tjänster som MeforYou erbjuder, vilket i nuläget innebär att söka, boka och betala efter Uppdrag, anlita för Uppdrag och köpa tilläggstjänster. Vid användning eller köp av Tjänster gäller särskilda villkor, som du åtar dig att följa när du använder dig av eller köper dessa Tjänster.

5. Avgifter

MeforYou har rätt att ta ut avgifter för de Tjänster som MeforYou erbjuder. Du kan ta del av aktuellt utbud av Tjänster och aktuella Avgifter på Webbplatsen.

6. Immateriella rättigheter

    Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Webbplatsen och Tjänsterna, inklusive Webbplatsens layout, tillhör MeforYou eller dess licensgivare och får inte användas av Kunden på annat sätt än vad som krävs för att använda Webbplatsen eller Tjänsterna enligt Kundvillkoren eller villkoren för respektive Tjänst.

7. Personuppgifter

    MeforYou behandlar personuppgifter i enlighet med MeforYous Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Kundvillkoren när du registrerar dig som Kund, samtycker du till MeforYous behandling av personuppgifter.

9. Ansvarsbegränsning

    Driften av Webbplatsen kan störas av faktorer utanför MeforYous kontroll. MeforYou kan vidare temporärt komma att stänga Tjänsterna och Webbplatsen för service och uppgraderingar. MeforYou garanterar därför inte att, och ansvarar inte för att, Tjänsterna eller Webbplatsen är fria från fel eller avbrott. Fel i Tjänsterna eller på Webbplatsen ska anmälas till hello@meforyou.se som rättar fel och brister i Tjänsterna eller på Webbplatsen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och strävar efter att förlägga service och uppgraderingar till tidpunkter med låg trafik.

    Webbplatsen är huvudsakligen en marknadsplats som låter prenumeranter att utannonsera och sälja tjänster till Kunder. Utöver vad som följer av respektive villkor för Tjänsterna, saknar MeforYou kontroll över Medlemmarnas transaktioner. MeforYou ansvarar således till exempel inte för fel eller brister i utannonserade eller utförda Uppdrag eller för Medlemmar som inte uppfyller sina åtaganden mot andra Medlemmar. MeforYou ansvarar inte heller för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användning av Tjänsterna eller Webbplatsen.

Tvist mellan egenanställd och kund avseende en tjänst ska lösas i enlighet med det avtal som ingicks i samband med bokning och betalning av densamma.

10. Ändringar

    MeforYou har rätt att från tid till annan ändra eller göra tillägg till Kundvillkoren. Ändringar av och tillägg till Kundvillkoren publiceras på Webbplatsen. De nya Kundvillkoren gäller för nya Kunder från och med den dag Kundvillkoren publicerades. Befintliga Kunder blir bundna av de nya Kundvillkoren 30 dagar efter meddelande per e-post eller publicering på Webbplatsen.

11. Avtalstid

    Kundvillkoren gäller från och med att Kunden registrerar sig på Webbplatsen och tillsvidare. Kund som vill avregistrera sig ska anmäla det till hello@meforyou.se . Kunden kan dock inte bli avregistrerad förrän Kunden har fullgjort sina skyldigheter enligt pågående Uppdrag.

    MeforYou har rätt att säga upp Kunden med omedelbar verkan om (i) Kunden brister i sina åtaganden mot MeforYou eller annan användare, (ii) Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, inleder företagsrekonstruktion eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd eller i övrigt befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina åtaganden enligt Kundvillkoren, övriga villkor för Tjänster eller gällande Uppdragsavtal, och (iii) Kunden direkt eller indirekt bedriver verksamhet som konkurrerar med MeforYou. MeforYou har alltid rätt att tillfälligt inaktivera Kundens tillgång till Webbplatsen och Tjänsterna under tid då MeforYou utreder om grund för uppsägning av Kunden föreligger.

    När Kundens registrering har upphört att gälla, har Kunden inte längre tillgång till Webbplatsen eller Kundkontot. Avregistrering innebär dock inte att Kunden befrias från skyldigheten att betala Avgifter för använda Tjänster eller i övrigt för förpliktelser som uppstått innan uppsägningen trätt i kraft.

12. Överlåtelse

    MeforYou har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Kundvillkoren till bolag som ingår i samma koncern som MeforYou. MeforYou har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Kundvillkoren till annan, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Kundvillkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

13. Lagval och tvist

    Svensk rätt ska tillämpas på Kundvillkoren. Tvist i anledning av Kundvillkoren ska avgöras av allmän domstol.